Imprint

REINPLUS FIWADO Bunker
VARO Energy Inland Bunkerservice B.V. tevens handelend onder de merknaam REINPLUS FIWADO Bunker
Waalhaven Z.Z. 11 / 3089 JH Rotterdam / Nederland / T +31(0)88 100 78 00 / E info@reinplusfiwado.com / W reinplusfiwado.com
KvK 24246146 /  BTW NL802029711B01  / IBAN NL50INGB0006992141

1. Algemene informatie
REINPLUS FIWADO Bunker heeft de website www.reinplusfiwado.com gelanceerd voor de persoonlijke informatie van zijn gebruikers. REINPLUS FIWADO Bunker doet er alles aan om 24 uur per dag, zeven dagen per week, toegang tot de website mogelijk te maken, behalve in situaties van overmacht en onder voorbehoud van eventuele storingen en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de websites en diensten. Bijgevolg kan REINPLUS FIWADO Bunker de beschikbaarheid van de website en/of diensten, of de betrouwbaarheid van de transmissies en prestaties wat betreft reactietijd en kwaliteit niet garanderen. REINPLUS FIWADO Bunker kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de website niet toegankelijk is en/of de diensten niet kunnen worden gebruikt.

2. Inhoudelijke aansprakelijkheid
De informatie en aanbevelingen op deze website worden te goeder trouw verstrekt. REINPLUS FIWADO Bunker besteedt de grootste zorg en doet er alles aan om kwaliteitsinformatie op de website te verspreiden. REINPLUS FIWADO Bunker kan echter niet garanderen dat de inhoud correct, volledig en actueel is. Het gebruik van de inhoud van REINPLUS FIWADO Bunker ’s website vindt plaats op eigen risico van de gebruiker. Als dienstverlener is REINPLUS FIWADO Bunker verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Met betrekking tot informatie verzonden of gedownload van derden, is REINPLUS FIWADO Bunker echter niet verplicht deze informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op een onwettige activiteit kunnen wijzen. Dit doet geen afbreuk aan een mogelijke verplichting door de toepasselijke wetgeving om informatie te verwijderen of te blokkeren. Aansprakelijkheid kan alleen ontstaan als VARO bepaalde kennis heeft van een specifieke schending van rechten. Zodra REINPLUS FIWADO Bunker kennis krijgt van een dergelijke inbreuk op rechten, zal zulke inhoud onmiddellijk worden verwijderd. Informatie op REINPLUS FIWADO Bunker ’s website mag niet worden beschouwd als aanbeveling om informatie, diensten, producten, procedures, apparatuur of formuleringen te gebruiken die in strijd zijn met een octrooi, auteursrecht of geregistreerd handelsmerk. Speciaal gemarkeerde bijdragen vertegenwoordigen de individuele mening van de respectieve auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van REINPLUS FIWADO Bunker. REINPLUS FIWADO Bunker wijst elke expliciete of impliciete verantwoordelijkheid af indien het gebruik van deze informatie een octrooi, auteursrecht of geregistreerd handelsmerk zou schenden. De informatie en/of documenten die op de website verschijnen kunnen op elk moment worden gewijzigd, en zijn mogelijk bijgewerkt. Ze kunnen in het bijzonder zijn bijgewerkt tussen het moment waarop de gebruiker ze downloadt en later leest. De informatie wordt alleen ter begeleiding gegeven en kan niet worden beschouwd als een contractueel aanbod door REINPLUS FIWADO Bunker. Fouten of weglatingen kunnen voorkomen. Het enkele gebruik van VARO’s website resulteert niet in een contractuele relatie tussen de gebruiker en REINPLUS FIWADO Bunker. Voor toegang tot de producten en diensten die op deze website worden aangeboden, kunnen beperkingen gelden. De gebruiker moet er daarom voor zorgen dat de wetten van het land waarin de gebruiker verbinding met het internet maakt, de toegang tot deze website autoriseren.

3. Aansprakelijkheid voor links
Deze website bevat links die naar externe websites van derden leiden. REINPLUS FIWADO Bunker heeft geen invloed op de inhoud van deze externe websites. Het is daarom niet mogelijk voor REINPLUS FIWADO Bunker om enige aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud op zich te nemen. De betreffende provider/exploitant van de overeenkomstige websites is verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Zonder specifieke aanwijzing kan van REINPLUS FIWADO Bunker redelijkerwijs niet worden verwacht dat het de inhoud van gelinkte websites van derden onderzoekt. Zodra kennis over een inbreuk is verkregen, wordt de betreffende link onmiddellijk verwijderd.

4. Rechtsgeldigheid van de uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een onderdeel van REINPLUS FIWADO Bunker ’s aanwezigheid op het internet, van waaruit naar deze Juridische informatie wordt verwezen. Mochten delen of afzonderlijke formuleringen van deze Juridische informatie niet of niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de huidige juridische situatie, dan blijven de overige delen van deze uitsluiting van aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud en geldigheid onaangetast.

5. Intellectueel eigendom
De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, video’s, databases en alle werken op deze website zijn het eigendom van REINPLUS FIWADO Bunker of van derden die REINPLUS FIWADO Bunker de autorisatie voor het gebruik ervan hebben verleend. Inhoud van derden is het intellectuele eigendom van de respectieve derde partij en is auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van de respectieve maker of auteur mag/mogen de inhoud of werken niet worden gereproduceerd, bewerkt, gedistribueerd en gebruikt. Reproducties op papier of via dataverwerking, van genoemde website en van de daar geproduceerde werken, zijn toegestaan op voorwaarde dat ze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik met uitzondering van welk gebruik voor reclame en/of commerciële en/of informatiedoeleinden dan ook. Zodra REINPLUS FIWADO Bunker kennis krijgt van een inbreuk op rechten, volgt een onmiddellijke verwijdering van de respectieve inhoud. Met uitzondering van de voornoemde bepalingen is elk(e) reproductie, weergave, gebruik of wijziging, ongeacht het proces en op welk medium dan ook, van de gehele of een deel van deze website, of van alle of een deel van de verschillende werken waaruit deze website bestaat, ten strengste verboden zonder de voorafgaande toestemming van REINPLUS FIWADO Bunker . De naam REINPLUS FIWADO Bunker, de bijbehorende slogans, logo’s en grafische weergaven evenals de namen van REINPLUS FIWADO Bunker ’s producten mogen niet worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van REINPLUS FIWADO Bunker. Met inachtneming van deze bepalingen mag de gebruiker de informatie en elementen die op deze website verschijnen op geen enkele manier kopiëren, wijzigen of reproduceren. Verder is het de gebruiker niet toegestaan deze website te beïnvloeden of te handelen op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van REINPLUS FIWADO Bunker of die van derden die REINPLUS FIWADO Bunker de autorisatie voor het gebruik ervan hebben verleend. Als het niet uitdrukkelijk is toegestaan volgens de algemene voorwaarden van REINPLUS FIWADO Bunker of deze bepalingen, is het ten strengste verboden om de intellectuele eigendomsrechten van REINPLUS FIWADO Bunker of die van een derde partij die REINPLUS FIWADO Bunker de autorisatie heeft verleend, te gebruiken.

6. Gegevensbescherming
Als de gebruiker REINPLUS FIWADO Bunker ’s website bezoekt, kan informatie over de toegang (bv. datum, tijd en bekeken websites) worden opgeslagen. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Dergelijke gegevens worden geanonimiseerd en uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden. Een overdracht aan een derde partij – om commerciële of niet-commerciële redenen – zal niet plaatsvinden. Deze website kan normaal worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien echter dergelijke gegevens (bv. e-mailadres, adres of naam) moeten worden verstrekt, wordt de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis gedaan. Het delen van deze gegevens kan alleen plaatsvinden als de gebruiker hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan. REINPLUS FIWADO Bunker dient erop te wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet mogelijk onderhevig is aan beveiligingsrisico’s. Het is daarom mogelijk dat derden toegang krijgen tot deze gegevens. Wat dit betreft is een volledige bescherming niet mogelijk. Het gebruik van contactgegevens binnen de reikwijdte van het impressum of vergelijkbare gegevens, zoals adres, telefoon- of faxnummer evenals e-mailadres, door derden voor marketingdoeleinden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie, spamberichten of reclame is niet toegestaan. In geval van een overtreding van dit verbod behoudt REINPLUS FIWADO Bunker zich het recht voor om wettelijke maatregelen te nemen.

7. Gendergelijkheid
De door REINPLUS FIWADO Bunker gebezigde tekst en woordkeus gebruiken meestal maar één geslachtsvorm ten behoeve van de leesbaarheid. Alle informatie en gegevens van REINPLUS FIWADO Bunker ’s website worden hier niet door beïnvloed en verwijzen naar alle geslachten.